State Opera Ballet


State Opera Stara Zagora looking for ballet dancers - soloists and corps de ballet men and women for the premiere performance of the ballet "Swan Lake" by P. I. Tchaikovsky.
The project is for period of three months - from April to July including. Priority will be given to the long-term applications for the next ballet premieres: "Fantastic shop" - music by Rossini-Respighi / premiere will be in November 2017 / and "Coppelius" by Leo Delibes / February-March 2018 / world premiere of the musical "Sissy-soul of the Empress" by Roland Baumgartner / premiere November 27, 2017 /, also in the ballet repertoire paintings of opera and ballet titles.
State Opera Stara Zagora provides a monthly salary of 300 euros and accommodation for the duration of the contract. Solo appearances are subject to further negotiation. Deadline for application - April 18, 2017.
The auditions will be held in State Opera Stara Zagora till April 25, 2017 10am-1pm by appointment.


Държавна опера - Стара Загора набира балетни артисти - солисти и кордебалет мъже и жени, за премиерния спектакъл на балета "Лебедово езеро" от П. И. Чайковски. Проектът е за срок от три месеца - от месец април до месец юли включително.
Приоритетно ще се разглеждат кандидатурите на артисти за дългосрочно ангажиране и за следващите балетни премиери: "Фантастичното магазинче" по музика на Росини-Респиги /премиерата е през месец ноември 2017/ и "Копелия" от Лео Делиб/февруари-март 2018/, световната премиера на мюзикъла "Сиси-душата на императрицата" от Роланд Баумгартнер /премиера/
27 ноември 2017/, както и в балетните платна на репертоарни оперни и балетни заглавия.
Държавна опера-Стара Загора осигурява месечно възнаграждение от 300 евро и настаняване за целия период на договора. Солистичните участия са обект на допълнително договаряне.
Срок за подаване на заявления - 18 април 2017.

Ms. Hristina Semova 
Administrative assistant
State Opera Stara Zagora 
6000, Stara Zagora, Metodi Kusev 30
tel: +359 878 335 053
auditions@operasz.bg 
www.operasz.bg


APPLY NOW